Our Story

เราคือใคร
People Approach คือบริษัทที่ให้ความใส่ใจในการพัฒนาบุคลากร เรามีความต้องการที่จะนำเสนอแนวทางการพัฒนาที่มีความเหมาะสมกับความต้องที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าในแต่ละองค์กร ด้วยประสบการณ์ในการจัดฝึกอบรมให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆอย่างมากมายเพื่อการพัฒนาและหาทางออกเรื่องทรัพยากรมนุษย์ในด้านการจัดการ การสร้างผู้นำ การให้บริการ การตลาดและการขายตลอดด้านการสื่อสารและ การนำเสนอ และการสื่อสาร ผู้เชี่ยวชาญที่ People Approach ได้ทำการวิเคราะห์และออกแบบแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ โดยยึดเป้าหมายและความต้องการและความต้องการทางธุรกิจของคุณเป็นหลัก ซึ่งสิ่งที่เรานำเสนอให้คุณ เราตั้งใจและมุ่งมั่นเพื่อให้คุณได้รับทางออกสำหรับความต้องการและการลงทุนของคุณอย่างคุ้มค่ามากที่สุด เราคิดและทำหน้าที่เปรียบเสมือนพันธมิตรทางธุรกิจของคุณ เราร่วมปรึกษากับคุณ เพื่อที่จะทำความเข้าใจความเป็นจริงของคุณ และสร้างสรรค์ด้วยวิธีการต่างๆที่เหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับโจทย์ความต้องการขอ งคุณและร่วมสร้างศักยภาพของบุคลากรในองค์กรของคุณให้โดดเด่นตลอดจนองค์กรทะยานสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ของลูกค้าของ เราต้องมั่นใจว่าลูกค้าของเรานั้นได้รับความต้องการในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ผู้เชี่ยวชาญที่ People Approach เข้าใจเป้าหมาย และความต้องการทางธุรกิจของคุณและใส่ใจในการค้นหาคำตอบที่เหมาะสมที่ลูก ค้าของเราจะได้ผลคุ้มค่าอย่างมากที่สุด
ค่านิยมของเรา
People Approach เชื่อมั่นในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน เราต้องการจะเพิ่มขีดพลังความสามารถของบุคคลและทีมงานเพื่อให้พวกเขาเกิดค วามเชื่อมั่นในศักยภาพและการทำงานของตนเอง พร้อมทั้งเกิดแรงบันดาลใจในการบรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีความแตกต่างและหา ความหมายของงานที่พวกเขาได้ทำอยู่เราคือและจะโฟกัสบนความคิดสร้างสรรค์ใ นการเปิดอภิปรายถึงความเป็นไปได้ต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และส่งเสริมการตั้งคำถามต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และ ค้นพบไอเดียใหม่ๆ ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นในสิ่งที่พวกเขาค้นพบด้วยตัวของ พวกเขาเอง
Core Blue